lt  |  en  |  ru 
į pradžią
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vienširdžiai

 

Nors turiu išsirinkusi savo Biblijos vertimą, kuris man atrodo tiksliausias, visuomet įdomu pažvelgti į kitus vertimus ir palyginti vieną ar kitą vietą, ypač jei jauti tam paraginimą savo širdyje.

Ir štai bevartant seną lietuvišką, keistą šiuolaikinei akiai vertimą Kvanto Biblijoje, pilną senovinių žodžių ir keistai užrašytų vardų, tokių kaip Maižėšius ar Jėremiošius, atsiverčiu Apaštalų darbų pradžią ir skaitau:

Apaštalų darbai 2, 1:

Ir Sekminių dienai išsipildžius buvo visi vienširdžiai podraug.

Mūsų dabartine kalba tai skamba:

Atėjus Sekminių dienai visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje.

Vieningai. Toks paprastas žodis, tačiau sunkiai beišsipildantis šių dienų bažnyčioje. Štai mūsų bažnyčia; ji neoficiali ir labai mažutė ir neturi pavadinimo, bet aš ją patyliukais vadinu Dievo Kvailelių bažnyčia ir šis pavadinimas skaudžiai tikslus. Jeigu mums tektų kam nors pasakoti šios mažos bažnyčios istoriją, tai būtų ilgas pasakojimas apie skaudžius pasirinkimus, skilimus ir išsiskyrimus.

Manau, nuo seno klausimas apie vienybę skaudus visiems tikriems krikščionims. Ir nors laikui bėgant ėmiau geriau suprasti, ką nori pasakyti apaštalas Paulius rašydamas šias eilutes, vis tik negaliu pasigirti, kad turiu pilną supratimą, ką reiškia būti vienos dvasios ir vienos minties ir kodėl taip sunku mums išbūti vienos minties ir meilėje:

Romiečiams 15, 5:

Ištvermės ir paguodos Dievas teduoda jums tarpusavyje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu

1 Korintiečiams 1, 10:

Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip kalbėtumėte ir nebūtų tarp jūsų susiskaldymų, bet kad būtumėte tobulai suvienyti vienos minties ir vieno sprendimo.

2 Korintiečiams 13, 11:

Galiausiai, broliai, likite sveiki. Būkite tobuli, džiaukitės paguoda, būkite vienos minties, gyvenkite taikiai, ir meilės bei ramybės Dievas bus su jumis.

Filipiečiams 2, 2:

tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, būdami vieningi ir to paties nusistatymo.

Efeziečiams 4, 4-6:

Vienas kūnas ir viena Dvasia, kaip ir esate pašaukti vienai pašaukimo vilčiai. Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose.

Ir štai atsakymas senoviniame vertime, lyg laiptelis į pilnesnį suvokimą: vienširdžiai. Jeigu širdžių troškimai nesutampa, tada nesvarbu, kokias dovanas bebūtų gavę iš Dievo dvasios ir koks bebūtų tikėjimas, negali mokiniai išbūti kartu ir neišbūna. Jeigu nėra širdyje tvirto supratimo, kad čia tavo bažnyčia, jeigu nėra tvirto pasiryžimo mylėti savo brolį ir sesę ir kovoti dėl jų dvasioje, o yra tik įpratimas, apsimestinė „tolerancija“, arba tam tikros naudos siekimas sau, tik savo dvasiniam augimui, tuomet nėra tikro buvimo kartu Dievo dvasioje, o tik Dievo leistas ir suteiktas per bažnyčią patarnavimas. Ir tokiu atveju išsiskyrimas anksčiau ar vėliau neišvengiamas. Neišvengiamas jis ir tuomet, kai trūksta nuoširdumo, jei yra bent menkiausias veidmainystės krislelis, net jei „tolerantiškai“ galvojama, kad vienas ar kitas minčių nesutapimas nesvarbus. Kaip ir visuose santykiuose, taip ir bažnyčioje neišsikalbėjimas veda į atšalimą ir nutolimą. Jei ne viena mintis, bet nesistengiama vienybės pasiekti ir nėra meilės širdyje, tai nėra tavo bažnyčia ir niekam nebus naudos, kad meluosi ir apsimetinėsi iš patogumo ar gailesčio. Jei širdžių trokšimai ir mintys nesutampa, tai menkas tegali būti dvasinis augimas Viešpatyje ir nevyksta Viešpaties darbai.

Todėl manau, kad kiekvienam svarbu suvokti, ko nori savo širdyje ir nemeluoti sau, nei savo broliams ar sesėms. Galima kuriam laikui apgauti visus, netgi save, tačiau Dievo - ne. Ir neišvengiamai širdžių troškimai išaiškėja. Gal ne taip greitai ir akivaizdžiai, kaip Ananijo ir Sapfyros atveju, bet neišvengiamai išaiškėja. Nes mes žinome, kad

Luko 12, 2:

Nėra nieko uždengto, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpto, kas nepasidarys žinoma.

Ir kad

1 Timotiejui 5, 24-25:

Kai kurių žmonių nuodėmės matomos iki teismo, o kai kurių paaiškėja tik vėliau. Taip pat ir geri darbai visiems matomi, o jei pasitaiko kitaip, jų vis tiek negalima paslėpti.

Paklauskite savo širdyse dar kartą, ar jūsų širdies troškimai patinka Viešpačiui? Kas jums yra jūsų broliai ir sesės, ir kas jūsų bažnyčia? Ar jūs esate vienširdžiai tiek, kad veiktų Šventoji Dvasia? Jei ne, ar norite to savo širdyse?

Ir tepadeda mums visiems Viešpats pažinti savo širdis ir pasirinkti neliūdinančius Viešpaties troškimus ir veiksmus. Amen.

 

 

2018-03-17